sluchosvody máriovy

překlady

Metallica


překlady Ride the Lightning
Všechny překlady jsou převzaty ze stránek http://www.metallica.cz/transl/, kde jsou kromě samotných překladů i poznámky k původu či obsahu jednotlivých skladeb (pěkným příkladem je skladba "Creeping Death" - jejíjž text je inspirovaný biblickým příběhem: http://www.metallica.cz/transl/_transl.php?f=creeping.) Tento článek obsahuje český překlad všech písní z druhého studiového alba Metaliky  "Ride the Lightning."
Ride the Lightning / Fight Fire With Fire

Do unto others as they have done unto you
But what in the hell is this world coming to?

Blow the universe into nothingness
Nuclear warfare shall lay us to rest

  [chorus:]
  Fight fire with fire
  Ending is near
  Fight fire with fire
  Bursting with fear

We all shall die

Time is like a fuse, short and burning fast
Armageddon is here, like said in the past

  [chorus]

Soon to fill our lungs the hot winds of death
The gods are laughing, so take your last breath

  [chorus]

Fight fire with fire

Čiň druhým tak, jak oni tobě
Ale do jakého pekla se tento svět řítí?

Vesmír rozfoukaný do nicoty
Atomové války nás pohřbí

  [ref.:]
  Proti ohni ohněm
  Konec se blíží
  Bojuj proti ohni ohněm
  Pukající strachem

Všichni zemřeme

Čas je jako zápalná šňůra, krátký a rychle hoří
Armageddon je zde, jak bylo předpovězeno

  [ref.]

Naše plíce naplní brzy větry smrti,
Bohové se smějí, tak se naposled nadechni

  [ref.]

Proti ohni bojuj ohněm
Ride the Lightning / Ride the Lightning

Guilty as charged
But damn it, it ain't right
There is someone else controlling me
Death in the air
Strapped in the electric chair
This can't be happening to me
Who made you God to say
"I'll take your life from you!"

chorus:

Flash before my eyes
Now it's time to die
Burning in my brain
I can feel the flames

Wait for the sign
To flick the switch of death
It's the beginning of the end
Sweat, chilling cold
As I watch death unfold
Consciousness my only friend
My fingers grip with fear
What I am doing here?

chorus:

Someone help me
Oh please God help me
They are trying to take it all away
I don't want to die
Time moving slowly
The minutes seem like hours
The final curtain call I see
How true is this?
Just get it over with
If this is true, just let it be
Wakened by the horrid cream
Freed from the frightening dream

chorus:

Prohlášen vinným
Ale k čertu, to není pravda
To někdo jiný mě ovládá

Smrt visí ve vzduchu
Přivázán v elektrickém křesle
To se přece nemůže stát mně

Bože, kdo tě přiměl říct
"Vezmu si tvůj život!"

  [Ref:]
  Záblesk před očima
  Teď je čas zemřít
  Pálení v mozku
  Cítím ty plameny

Čekám na znamení
Které trhne pákou smrti
Je to začátek konce

Spocený se třesu zimou,
jak vidím smrt přicházet
Vědomí je jediný můj přítel

Prsty se mi svírají strachem
Co já tady dělám?

  [Ref]

Pomozte mi někdo
Ach Bože, prosím, pomoz
Oni mi to chtějí všechno vzít
Já nechci umřít

Čas se vleče,
minuty jsou jako hodiny
Vidím jen tu poslední oponu

Je to vůbec pravda?
Jen ať je to už za mnou
A jestli je to tak, co naděláš

Probuzen hrozným výkřikem
Osvobozen z toho děsivého snu

  [Ref]
Ride the Lightning / For Whom the Bell Tolls

Make his fight on the hill in the early day
Constant chill deep inside
Shouting gun, on they run through the endless grey
On the fight, for they are right, yes, by who's to say?
For a hill men would kill, why? They do not know
Suffered wounds test there their pride
Men of five, still alive through the raging glow
Gone insane from the pain that they surely know

For whom the bell tolls
Time marches on
For whom the bell tolls

Take a look to the sky just before you die
It is the last time you will
Blackened roar massive roar fills the crumbling sky
Shattered goal fills his soul with a ruthless cry
Stranger now, are his eyes, to this mystery
He hears the silence so loud
Crack of dawn, all is gone except the will to be
Now the will see what will be, blinded eyes to see

For whom the bell tolls
Time marches on
For whom the bell tolls

Vedou bitvu o kopec časně ráno
Uvnitř je stále mrazí
Štěkot zbraní, běží dál nekonečnou šedí
Bojují za své právo, ale kdo to může říct?
Kvůli kopci by zabili, ale nevědí proč
Ztuhlé rány zkouší jejich hrdost
Pětice mužů, stále živých v běsnícím zápalu
Šílení bolestí, kterou jistě znají

Komu zvoní hrana
  Čas běží dál
  Komu zvoní hrana

Pohlédni na nebe ještě před smrtí
Teď ještě můžeš
Temný masivní řev plní rozpadající se nebesa
Zasažený cíl naplňuje jeho duši bezcitným pláčem
Nyní cizinec, díky svým očím, vidí do té záhady
Slyší to ticho tak řvát
Zasažen, vše končí kromě vůle být
Slepýma očima teď uvidí, co se má stát

Komu zvoní hrana
  Čas běží dál
  Komu zvoní hranaRide the Lightning / Fade to Black

Life it seems, will fade away
Drifting further every day
Getting lost within myself
Nothing matters no one else
I have lost the will to live
Simply nothing more to give
There is nothing more for me
Need the end to set me free


Things are not what they used to be
Missing one inside of me
Deathly lost, this can't be real
Cannot stand this hell I feel
Emptiness is filing me
To the point of agony
Growing darkness taking dawn
I was me, but now He's gone
No one but me can save myself, but it to late
Now I can't think, think why I should even try
Yesterday seems as though it never existed
Death Greets me warm, now I will just say good-bye

Zdá se, že se mi život někam vytrácí
každým dnem se vzdaluje dál
Ztrácím se sám v sobě
Už mě nikdo a nic nezajímá
Ztratil jsem vůli žít
Už prostě nemám co bych dal
A není nic, co bych si vzal
Osvobodit mě může jedině konec

Věci nejsou takové jako bývaly
Jedna v mém nitru schází
Totálně ztracen, tohle nemůže být skutečné
Nemůžu snést to peklo, kterým procházím
Prázdnota mne naplňuje
až po okraj agónie
Rostoucí temnota mne strhává
Byl jsem sám sebou, ale teď odcházím

Nikdo jiný, než já sám, mě nemůže zachránit,
ale na to už je pozdě
Teď už nemůžu ani myslet, myslet na to,
proč bych se o něco vůbec měl pokoušet
 
Včerejšek, zdá se, jako by ani neexistoval
Smrt mě vřele vítá, teď už jen řeknu sbohem
Ride the Lightning / Trapped Under Ice

I don't know how to live trough this hell
Woken up, I'm still locked in this shell
Frozen soul, frozen down to the core
Break the ice, I can't take anymore

  [chorus:]
  Freezing
  Can't move at all
  Screaming
  Can't hear my call
  I am dying to live
  Cry out
  I'm trapped under the ice

Crystallized, as I lay here and rest
Eyes of glass stare directly at death
From deep sleep I have broken away
No one knows, no one hears what I say

  [chorus]

Scream, from my soul
Fate, mystified
Hell, forever more

No release from my cryonic state
What is this? I've been stricken by fate
Wrapped up tight, cannot move, can't break free
Hand of doom has a tight grip on me

  [chorus]

Nevím, jak přežít tohle peklo
Od probuzení mě ta ulita stále vězní
Zmzrlá duše, promrzlá na kost
Prolomit ten led, to už nedokážu

  [ref.:]
  Mráz
  Nemůžu se ani hnout
  Řev,
  neslyší mé volání
  Umírám abych žil
  Křičím
  Jsem lapen pod ledem

Krystalizuju, jak tu tak ležím a odpočívám
Skelný pohled zírá přímo na smrt
Z hlubokého spánku jsem byl vytržen
Nikdo neví a neslyší to, co říkám

  [ref.]

Výkřik mé duše
Tajemný osud
Peklo navěky

Není úniku z toho zmrazení
Co je to? Stihl mě osud
Těsně zabalen, nemůžu se hnout a osvobodit se
Ruka zkázy mě pevně svírá

  [ref.]

Ride the Lightning / Escape

Feel no pain, but my life ain't easy
I know I'm my best friend
No one cares, but I'm so much stronger
I'll fight until the end
To escape from the true false world
Undamaged destiny
Can't get caught in the endless circle
Ring of stupidity

  [chorus:]
  Out of my own, out to be free
  One with my mind, they just can't see
  No need to hear things that they say
  Life is for my own to live my own way

Rape my mind and destroy my feelings
Don't tell my what to do
I don't care now, 'cause I'm on my side
And I can see through you
Feed my brain with your so called standards
Who says that I ain't right
Break away from your common fashion
See through your blurry sight

  [chorus]

  See they try to bring the hammer down
  No damn chains can hold me to the ground
  Life is for my own to live my own way

Necítím bolest, ale můj život není jednoduchý
Vím, že jsem svůj nejlepší přítel
Nikdo se o mě nestará, ale já jsem o to silnější
Budu bojovat až do konce
Abych unikl tomu světu přetvářky
Nezvratnýmu osudu
se nedá uchopit v tom nekonečném
kruhu stupidity

  [ref.:]
  Mimo sebe, pryč a být volný
  Sám se svou myslí, do které oni nevidí
  Nepotřebuju slyšet co říkají
  Život je můj, abych si ho prožil po svým

Znásilněte mou mysl a zničte moje city
Neříkejte mi, co mám dělat
Je mi to jedno, já jsem na své straně
a vidím do vás
Krmíte mě svýma takzvanýma normama
Kdo říká, že já nemám pravdu?
Uprchnu z vašich zavedených klišé
Prokoukl jsem vaši roušku

  [ref.]

  Vidím je, jak zkoušejí zvednout to kladivo
  Pro mě ještě pouta neukovali
  Život je můj, abych si ho prožil po svým

Ride the Lightning / Creeping Death

Slaves
Hebrews born to serve, to the pharaoh
Heed
To his every word, live in fear
Faith
Of the unknown one, the deliverer
Wait
Something must be done, four hundred years

  [chorus:]
  So let it be written
  So let it be done
  I'm sent here by the chosen one
  So let it be written
  So let it be done
  To kill the first born pharaoh son
  I'm creeping death

Now
Let my people go, land of goshen
Go
I will be with thee, bush of fire
Blood
Running red and strong, down the nil
Plague
Darkness three days long, hail to fire

  [chorus]

Die by my hand
I creep across the land
Killing first born man
Die by my hand
I creep across the land
Killing first born man

I
Rule the midnight air the destroyer
Born
I shall soon be there, deadly mass
I
Creep the steps and flood final darkness
Blood
Lambs blood painted door, I shall pass

  [chorus]

Otroci
Hebrejci zrozeni sloužit faraonovi
Pozorni
každého jeho slova žijí ve strachu
Víra
v neznámého osvoboditele
Čekají,
že se něco musí stát už čtyři sta let

  [Refrén:]
  Tak, nechť je to sepsáno
  Tak, nechť se tak stan
  Byl jsem poslán jako vyvolený
  Tak, nechť je to sepsáno
  Tak, nechť se tak stan
  Zabit bude faraonův prvorozený syn
  Jsem plíživá smrt


Teď
nech jít můj lid do země Goshen
Jdi
budu s vámi jako ohnivý keř
Krev
běží červená a silná dolů Nilem
Mor
tma po tři dny, chvála ohni


  [Refrén]


Zemřou mou rukou
Plížím se zemí
Zabíjím prvorozené
Zemřou mou rukou
Plížím se zemí
Zabíjím prvorozenéRide the Lightning / The Call of Ktulu

instrumental


Žádné komentáře
 
mario.czernay@volny.cz MarioCzernayRevival©2008 http://czernay.webgarden.cz